قیمت فلزات رنگین

قیمت فلزات رنگین

مس 19000

لپ  13500

خشک  4600

نرم   5700

استیل  2900